Algemene voorwaarden

1. Verkoper

CARPET COLLECTION BV heeft haar maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 92, met ondernemingsnummer 0886.432.223 en als BTW nummer BE 0886 432 223 en heeft haar showroom te 8000 Brugge, Smedenstraat 27, onder de naam ‘Tapijten Muylle’ zoals verder hieronder vernoemd.

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van de algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes, zichtnota’s en aanvaarding van bestellingen

Alle offertes of zichtnota’s van Tapijten Muylle zijn vrijblijvend. Tapijten Muylle is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we de uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten, de afmeting en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Overmacht

Het overschrijden de leveringstermijn door bijvoorbeeld overmacht kan nooit oorzaak zijn van ontbinding van de overeenkomst en geeft de Koper geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan ontbreking van bevoorrading, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand en alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil die de gewone gang van onze activiteiten belemmeren.

5. Verzendingen, transport en leveringen

Tapijten Muylle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de geleverde goederen, in de mate dat deze goederen door derden aan Tapijten Muylle werden geleverd. Ook kan Tapijten Muylle niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van geleverde diensten, in de mate dat deze diensten werden geleverd door derden zoals het reinigen of het restaureren van tapijten. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. Deze kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De producten worden verzonden op risico van de Koper.

5. Beëindigen van overeenkomst

Wanneer Tapijten Muylle ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Tapijten Muylle zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Tapijten Muylle behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

6. Handgemaakt, ambachtelijk en natuurlijke vezels, shading

Diverse collecties worden met de hand gemaakt. Daarom gelden ten aanzien van afmetingen, kwaliteiten en gewichten van de geleverde goederen de gebruikelijke toleranties. Lichte afwijking qua kleur of afwerking op alle producten van natuurlijke vezels zijn inherent aan het materiaal en kunnen door de Koper niet als afwijkingen beschouwd worden. SHADING (PILE REVERSAL): Vanaf de ingebruikname kunnen weliswaar na verloop van tijd alle nieuwe tapijten met gesneden pool mogelijks onderhevig zijn aan een natuurkundig effect dat ‘shading’ wordt genoemd. Shading doet zich voor als een permanente locale verandering in de poolrichting. Shading creëert schaduwvlekken in het tapijt op diverse plaatsen. Dit verschijnsel wordt niet veroorzaakt door een fabricagefout en maakt derhalve geen gebrek uit dat onze aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen.

7. Aanbod via de website.

De online aangeboden artikelen worden door Tapijten Muylle met de nodige aandacht opgevolgd. Toch kan het gebeuren dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten alsook het al dan niet op voorraad zijn van de artikelen binden Tapijten Muylle niet. Tapijt Muylle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tapijten Muylle is in geen geval aansprakelijk voor fouten, zet- of drukfouten.

8. Afmetingen in de fysieke winkel en via de website.

Zowel in de fysieke winkel als op de website van Tapijten Muylle, worden sommige handgemaakte of handgeknoopte tapijten aangeduid met een meest gebruikte, afgeronde afmeting. Franjes of andere afwerking zijn nooit inbegrepen. Alle afmetingen moeten dus beschouwd worden als bij benadering aangegeven.

9. Stalen, monsters, modellen en voorbeelden

Als Tapijten Muylle een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt of meegeeft met de Koper ‘op zicht’, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het staal/monster, model of voorbeeld afwijken.

10. Goederen meegegeven op zicht

Tapijten, decor-artikelen of andere geselecteerde goederen die door Tapijten Muylle zijn meegegeven met de Koper ‘op zicht’ om uit te proberen op de woonplaats van die Koper, dienen in dezelfde onberispelijke staat te worden terugbezorgd.

11. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de verkochte koopwaar moeten schriftelijk bij Tapijten Muylle worden ingediend binnen de 8 dagen na de levering. Tapijten Muylle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van transport of verkeerde manipulatie of gebruik van de goederen. Tapijten Muylle behoudt zich het recht voor, de gebrekkige goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de Koper komen te vervallen (zowel in geval van verborgen als zichtbare gebreken). Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de verkoop facturen van Tapijten Muylle moeten schriftelijk bij Tapijten Muylle worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn wordt de factuur als uitdrukkelijk aanvaard aanzien.

12. Garantie

Bij aankoop van consumptiegoederen zijn klanten wettelijk beschermd. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Tapijten Muylle.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tapijten Muylle zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan of na 2 maanden volgend op de datum van aankoop/levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop/levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

13. Betaling

De facturen van Tapijten Muylle zijn betaalbaar te 8000 Brugge. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn de facturen van Tapijten Muylle betaalbaar acht (8) dagen na factuurdatum. De niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, zal aanleiding geven tot nalatigheidsintresten van 1% per maand, vanaf de vervaldag tot aan de dag van volledige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt dat de betalingstermijn verlengd wordt. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag , is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Tapijten Muylle.

14. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs. (bijvoorbeeld: e-mail, backups,…)

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Geschilbeslechting

Uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen m.b.t. de overeenkomsten gesloten tussen Tapijten Muylle en haar Koper.